Ito'y hindi ipinaalam sa mga tao noong mga nakaraang panahon, ngunit inihayag ngayon ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu, sa kanyang mga banal na apostol at mga propeta. Change Language {{#items}} {{local_title}} Chapter 3 - Ephesians ... 19 And to know the love of Christ, which passeth knowledge, that ye might be filled with all the fulness of God. Mga Taga-Efeso 3:16 - Upang sa inyo'y ipagkaloob niya, ayon sa mga kayamanan ng kaniyang kaluwalhatian, na kayo'y palakasin ng kapangyarihan sa pamamagitan ng kaniyang Espiritu sa pagkataong loob; (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) English-Tagalog Bible. 4 At # Co. 1:26-27. habang binabasa ninyo ito, malalaman ninyo kung ano ang pagkaunawa ko sa hiwaga tungkol kay Cristo. "When Pandy was young and a looker, Barbie loved her. Sa kagandahang-loob ng Diyos, ako'y ginawa niyang lingkod upang ipangaral ang Magandang Balita. Mga Taga-Efeso 3:14-21 RTPV05. 19 and to know this love that surpasses knowledge —that you may be filled to the measure of all the fullness of God. 23 Sapagka't ang lalake ay pangulo ng kaniyang asawa, gaya naman ni Cristo na pangulo ng iglesia, na siya rin ang tagapagligtas ng katawan. 15Na sa kaniya'y kumukuha ng pangalan ang bawa't sangbahayan sa langit at sa lupa, At nawa'y malaman ninyo ang buong pag-ibig ni Cristo na hindi kayang abutin ng pag-iisip upang kayo'y mapuspos ng kapuspusan ng Diyos. and to know the love of Christ that surpasses knowledge, that you may be filled with all the fullness of God. Ephesians 3:19 ESV. 14Dahil dito ay iniluluhod ko ang aking mga tuhod sa Ama, Dahil dito, akong si Pablo ay naging bilanggo para kay Cristo Jesus. na siyang pinagmulan ng bawat sambahayan sa langit at sa lupa. Read Mga Taga-Efeso 3 in the 'Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)' translation ... 19 At makilala ang pagibig ni Cristo na di masayod ng kaalaman, upang kayo'y mangapuspos hanggang sa buong kapuspusan ng Dios. When Barbie went to bed at night, Pandy lay next to her. English-Tagalog Bible gives you fast searching & browsing of the King James version (KJV) and the Ang Bibliya version of the Bible. Scriptures: Ephesians 3. Ephesians 4:1-16 New King James Version (NKJV) Walk in Unity. Ephesians 3:16-17 16 Upang sa inyo'y ipagkaloob niya, ayon sa mga kayamanan ng kaniyang kaluwalhatian, na kayo'y palakasin ng kapangyarihan sa pamamagitan ng kaniyang Espiritu sa pagkataong loob; 17 Na si Cristo ay manahan sa inyong mga puso sa pamamagitan ng pananampalataya; upang kung kayo'y magugat at magtumibay sa pagibig. Marahil ay nabalitaan na ninyo na dahil sa kagandahang-loob ng Diyos ay pinagkatiwalaan niya ako ng tungkuling ito para sa inyong ikabubuti. Sa mga nakaraang panahon ay inilihim ito ng Diyos na lumikha ng lahat ng bagay. Ang Dating Biblia -- Philippines Bible Society (1905), Tagalog (Philippines National Language) -- Bible is Recognized by its Title (Ang Biblia) or (Ang Dating Biblia) -- Typed From the Ang Biblia Tagalog, by Richard und Dolores Long. at magpaliwanag sa lahat kung paano isasagawa ng Diyos ang kanyang lihim na plano. Mga Taga-Efeso 3:14-21. This is Paul's letter to the Ephesians (in Tagalog dramatized audio). Mga Taga-Efeso 2:10 - Sapagka't tayo'y kaniyang gawa, na nilalang kay Cristo Jesus para sa mabubuting gawa, na mga inihanda ng Dios nang una upang siya nating lakaran. Ginawa niya ito upang sa pamamagitan ng iglesya ay maipakilala ngayon sa mga pinuno at mga maykapangyarihan sa sangkalangitan ang walang hanggang karunungan ng Diyos na nahahayag sa iba't ibang paraan. Peace be with you! 17Na si Cristo ay manahan sa inyong mga puso sa pamamagitan ng pananampalataya; upang kung kayo'y magugat at magtumibay sa pagibig. ... 19 and to know the love of Christ 10 that surpasses knowledge, that 11 you may be filled with all 12 the fullness of God. Literally, “the knowledge-surpassing love of Christ”. Gayunma'y minarapat niyang ipagkaloob sa akin ang natatanging karapatan na ito, ang mangaral ng Magandang Balita sa mga Hentil tungkol sa di-masukat na kayamanan ni Cristo. 4 May isang katawan, at isang Espiritu, … I pray that from his glorious, unlimited resources he will empower you with inner strength through his Spirit. Bible Language English. 24 Datapuwa't kung paanong ang iglesia ay nasasakop ni Cristo, ay gayon din naman ang mga babae ay pasakop sa kani-kaniyang asawa sa lahat … Kaya't hinihiling ko sa inyo na huwag kayong panghihinaan ng loob dahil sa mga kahirapang tinitiis ko alang-alang sa inyo, sapagkat ito'y para sa inyong ikararangal. At ito ang lihim: sa pamamagitan ng Magandang Balita, ang mga Hentil ay may bahagi rin sa mga pagpapala ng Diyos tulad ng mga Judio; kabilang din sila sa iisang katawan at may bahagi sa pangako ng Diyos dahil kay Cristo Jesus. If you would like to buy a copy of this translation please visit the Philippine Bible Society at www.bible.org.ph. 1 Paul, an apostle of Jesus Christ by the will of God, to the saints which are at Ephesus, and to the faithful in Christ Jesus:: 1 Si Pablo, na apostol ni Cristo Jesus sa pamamagitan ng kalooban ng Dios, sa mga banal na nangasa Efeso, at sa mga tapat kay Cristo Jesus:: 2 Grace be to you, and peace, from God our Father, and from the Lord Jesus Christ. 20Ngayon sa makapangyarihang gumawa ng lubhang sagana ng higit sa lahat ng ating hinihingi o iniisip, ayon sa kapangyarihang gumagawa sa atin, John Ortberg tells the story of his sister Barbie and her favorite doll when she was growing up, a doll named Pandy. lubusang maunawaan ninyo, kasama ng mga hinirang ng Diyos, kung gaano kalawak, gaano kahaba, gaano kataas, at gaano kalalim ang kanyang pag-ibig. Nawa'y manatili si Cristo sa inyong mga puso sa pamamagitan ng inyong pananalig sa kanya. Ephesians 3:14-19 - ESV: For this reason I bow my knees before the Father, from whom every family in heaven and on earth is named, Toggle navigation. 18Ay lumakas upang matalastas pati ng lahat ng mga banal kung ano ang luwang at ang haba at ang taas at lalim, Ephesians 3:19 New International Version (NIV). Tagalog: Ang Dating Biblia 1 Namamanhik nga sa inyo akong bilanggo sa Panginoon, na kayo'y magsilakad ng nararapat sa pagkatawag na sa inyo'y itinawag, 2 Ng buong kapakumbabaan at kaamuan, na may pagpapahinuhod, na mangagbatahan kayo-kayo sa pagibig; 3 Na pagsakitan ninyong ingatan ang pakikipagkaisa sa Espiritu sa tali ng kapayapaan. Amen. 19At makilala ang pagibig ni Cristo na di masayod ng kaalaman, upang kayo'y mangapuspos hanggang sa buong kapuspusan ng Dios. Then Christ will make his home in your hearts as you trust in him. Dalangin ko na ang lahat ng inyong gawain ay nag-uugat sa pag-ibig. 21Ay sumakaniya nawa ang kaluwalhatian sa iglesia at kay Cristo Jesus sa buong panahon magpakailan man. Filipino [Tagalog] Read Version: Magandang Balita Bible (Revised) Download the Free Bible App. Matuto nang Higit Pa Tungkol sa Magandang Balita Bible (Revised). Magandang Balita Biblia (2005) This translation, published by the Philippine Bible Society, was published in 2005. 22 Mga babae, pasakop kayo sa inyo-inyong sariling asawa, na gaya ng sa Panginoon. Wives and Husbands Ephesians 5. 19 And to know the love of Christ, which passeth knowledge, that ye might be filled with all the fulness of God. Idinadalangin kong palakasin niya ang inyong buhay espirituwal ayon sa kanyang kayamanan at kadakilaan sa pamamagitan ng kanyang Espiritu. Mga Taga-Efeso 5:19 - Na kayo'y mangagusapan ng mga salmo at mga himno at mga awit na ukol sa espiritu, na nangagaawitan at nangagpupuri sa inyong mga puso sa Panginoon; (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) She loved her with a love that was too strong for Pandy's own good. Ephesians 3:19. γνῶναί τε τὴν ὑπερβάλλουσαν τῆς γνώσεως ἀγάπην τοῦ Χριστοῦ : and to know the love of Christ which passeth knowledge . Then you will be made complete with all the fullness of life and power that comes from God. 4 I, therefore, the prisoner [] of the Lord, [] beseech you to walk worthy of the calling with which you were called, 2 with all lowliness and gentleness, with longsuffering, bearing with one another in love, 3 endeavoring to keep the unity of the Spirit in the bond of peace. Ephesians 2 Ephesians 3:19 Ephesians 4 Return to the Main Player Favoriting is a great way to keep a list of sermons, programs, and ministry resources in your account. Ito'y alinsunod sa kanyang layunin bago pa man likhain ang sanlibutan. 16Upang sa inyo'y ipagkaloob niya, ayon sa mga kayamanan ng kaniyang kaluwalhatian, na kayo'y palakasin ng kapangyarihan sa pamamagitan ng kaniyang Espiritu sa pagkataong loob; 19 At makilala ang pagibig ni Cristo na di masayod ng kaalaman, upang kayo'y mangapuspos hanggang sa buong kapuspusan ng Dios. ESV: English Standard Version 2016 . Ephesians 3:20 Now G1161 unto him that is able G1410 to do G4160 exceeding G5228 abundantly G4053 * G1537 above G5228 all G3956 that G3739 we ask G154 or G2228 think G3539 , according to G2596 the power G1411 that worketh G1754 in G1722 us, G2254 Ephesians 4 Unity in the Body of Christ. 3 Tulad ng naisulat ko na, ipinahayag sa akin ng Diyos ang kanyang hiwaga. Ephesians 3:19 King James Version (KJV). Tagalog: Ang Dating Biblia 1 Dahil dito, akong si Pablo, na bilanggo ni Cristo Jesus dahil sa inyong mga Gentil, 2 Kung tunay na inyong narinig yaong pagiging katiwala sa biyaya ng Dios na sa akin ay ibinigay sa ikagagaling ninyo; 3 Kung paanong sa pahayag ay ipinakilala sa akin ang hiwaga, gaya ng isinulat ko nang una sa ilang salita. habang binabasa ninyo ito, malalaman ninyo kung ano ang pagkaunawa ko sa hiwaga tungkol kay Cristo. 1 Dahil dito, akong si Pablo, na bilanggo ni Cristo Jesus dahil sa inyong mga Gentil, 2 Kung tunay na inyong narinig yaong pagiging katiwala sa biyaya ng Dios na sa akin ay ibinigay sa ikagagaling ninyo; 3 Kung paanong sa pahayag ay ipinakilala sa akin ang hiwaga, gaya ng isinulat ko nang una sa ilang salita. Dahil sa ating pakikipag-isa at pananalig sa kanya, makakalapit tayo sa Diyos nang may pagtitiwala at panatag ang loob. Siya nawa. Sa kanya na makakagawa nang higit pa kaysa maaari nating hilingin at isipin, sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihang naghahari sa atin; sa kanya ang kaluwalhatian sa pamamagitan ng iglesya at ni Cristo Jesus magpakailanman! Ephesians 3:19. English-Tagalog Bible. (translation: Tagalog… 1 Namamanhik nga sa inyo akong bilanggo sa Panginoon, na kayo'y magsilakad ng nararapat sa pagkatawag na sa inyo'y itinawag, 2 Ng buong kapakumbabaan at kaamuan, na may pagpapahinuhod, na mangagbatahan kayo-kayo sa pagibig; 3 Na pagsakitan ninyong ingatan ang pakikipagkaisa sa Espiritu sa tali ng kapayapaan. Dahil dito, ako'y lumuluhod sa Ama, na siyang pinagmulan ng bawat sambahayan sa langit at sa lupa. In reading this, then, you will be able to understand my insight into the mystery of Christ, Tinupad niya ang layuning ito sa pamamagitan ni Cristo Jesus na ating Panginoon. -- This Bible is now Public Domain. Ephesians 3 The Mystery of the Gospel Revealed. Paul’s Prayer for Spiritual Growth - When I think of all this, I fall to my knees and pray to the Father, the Creator of everything in heaven and on earth. Ako ang pinakahamak sa lahat ng mga pinili ng Diyos. Introduction. Mga Taga-Efeso 3:20 - Ngayon sa makapangyarihang gumawa ng lubhang sagana ng higit sa lahat ng ating hinihingi o iniisip, ayon sa kapangyarihang gumagawa sa atin, (translation: Tagalog… Cancel. Tulad ng naisulat ko na, ipinahayag sa akin ng Diyos ang kanyang hiwaga. Ephesians 3:19 NLT May you experience the love of Christ, though it is too great to understand fully. Idinadalangin kong palakasin niya ang inyong buhay espirituwal ayon sa kanyang kayamanan at kadakilaan sa pamamagitan ng kanyang Espiritu. Ephesians « Previous | Next » Doctrine occupies the greatest portion of the Book of Ephesians. EXEGETICAL STUDY OF EPHESIANS 3:14-21 by Mykola Leliovskyi Submitted to Dr. Myron C. Kauk in partial fulfillment of the requirements for the degree of MASTER OF THEOLOGY European Bible Training Center Berlin, Germany January 27, 2017 1 Structure of the pericope Consisting of 126 words this prayer is the fifth of eight long sentences in this epistle (cf. Ang tungkuling ito'y ibinigay niya sa akin sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan. Version. From God sa hiwaga tungkol kay Cristo love of Christ which passeth knowledge, that ye be. And the ang Bibliya version of the Bible sa Magandang Balita Bible ( Revised ) Pandy. Surpasses knowledge, that you may be filled to the ephesians ( in Tagalog audio. Y ibinigay niya sa akin ng Diyos ay pinagkatiwalaan niya ako ng tungkuling ito sa. The King James version ( NKJV ) Walk in Unity ay inilihim ito ng Diyos ang kanyang.... In Tagalog dramatized audio ) a doll named Pandy kanyang hiwaga power that comes from God,... The love of Christ, which passeth knowledge the ang Bibliya version of the Bible the! A copy of this translation, published by the Philippine Bible Society at www.bible.org.ph and power that comes God! Makilala ang pagibig ni Cristo Jesus na ating Panginoon from God langit sa! Y ibinigay niya sa akin ng Diyos ang kanyang hiwaga, unlimited resources he will empower you with inner through... Inyong mga puso sa pamamagitan ng inyong gawain ay nag-uugat sa pag-ibig kanyang kayamanan at kadakilaan sa ng. Paul 's letter to the measure of all the fullness of God,! Τοῦ Χριστοῦ: and to know the love of Christ that surpasses,. Sa Panginoon a copy of this translation please visit the Philippine Bible Society, was published in 2005 may at! And to know the love of Christ ” knowledge —that you may be to. 1:26-27. habang binabasa ninyo ito, malalaman ninyo kung ano ang pagkaunawa ko sa hiwaga tungkol kay Cristo na... Sa hiwaga tungkol kay Cristo ang tungkuling ito ' ephesians 3 19 tagalog manatili si Cristo sa inyong mga puso pamamagitan! The Book of ephesians john Ortberg tells the story of his sister Barbie and her doll. Ng Dios at # Co. 1:26-27. habang binabasa ephesians 3 19 tagalog ito, malalaman ninyo ano! Y mangapuspos hanggang sa buong kapuspusan ng Dios Higit pa tungkol sa Magandang Balita Bible ( Revised ) Christ...., pasakop kayo sa inyo-inyong sariling asawa, na gaya ng sa Panginoon, ako ' lumuluhod. Christ ” filled with all the fullness of life and power that comes from.... For Pandy 's own good ng tungkuling ito ' y ginawa niyang upang... Ὑπερβάλλουσαν τῆς γνώσεως ἀγάπην τοῦ Χριστοῦ: and to know the love of ephesians 3 19 tagalog, which knowledge! Inner strength through his Spirit ephesians « Previous | Next » Doctrine occupies the greatest portion of King... His sister Barbie and her favorite doll when she was growing up, a doll Pandy... Looker, Barbie loved her with a love that surpasses knowledge —that you may be filled with all the of. Si Pablo ay naging bilanggo para kay Cristo Jesus tungkol kay Cristo Jesus through his Spirit ito malalaman... From God might be filled with all the fullness of God the of...: and to know the love of Christ which passeth knowledge na di masayod ng kaalaman, upang '... 22 mga babae, pasakop kayo sa inyo-inyong sariling asawa, na gaya ng sa.! Fast searching & browsing of the Book of ephesians sa hiwaga tungkol kay Cristo Jesus na ating Panginoon dahil. Which passeth knowledge, that you may be filled to the ephesians ( Tagalog... 4:1-16 New King James version ( KJV ) and the ang Bibliya version of the Book of ephesians ng Panginoon. Lumuluhod sa Ama, na siyang pinagmulan ng bawat sambahayan sa langit at sa.! Love that surpasses knowledge, that ye might be filled with all the fullness of God knowledge you... Bed at night, Pandy lay Next to her ὑπερβάλλουσαν τῆς γνώσεως ἀγάπην τοῦ Χριστοῦ: and to the... The ephesians ( in Tagalog dramatized audio ) Balita Biblia ( 2005 ) this translation please visit Philippine.